جستجو پیشرفته

12 جلسه فردی با حضور اولیا

12 جلسه فردی با حضور اولیا

3 جلسه مشاوره گروهی​

3 جلسه مشاوره گروهی​

پیگیری فعالیت های دانش آموزان در منزل​

پیگیری فعالیت های دانش آموزان در منزل​

ارائه کارنامه مشاورمحور جهت کشف آفات مطالعه بعد از هر آزمون​

ارائه کارنامه مشاورمحور جهت کشف آفات مطالعه بعد از هر آزمون​

پانسیون مطالعاتی برای ارتقای کمیت و کیفیت مطالعه​

پانسیون مطالعاتی برای ارتقای کمیت و کیفیت مطالعه​