مدیریت مجموعه دخترانه

فارغ التحصیل کارشناسی رشته ریاضی از دانشگاه شهید بهشتی

فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته ریاضی از دانشگاه امیرکبیر

بیش از 12 سال سابقه آموزشی و تدریس ریاضیات